Organizowanie

Wdrażanie innowacyjnego programu zaczęto w roku szkolnym 1999/2000 trwa ono do dziś. Rajdy organizowano początkowo trzy, później pięć razy w roku szkolnym. Ponieważ forma i sposób ich przeprowadzania spodobała się młodzieży, rodzicom, jak i nauczycielom, postanowiono tę akcję utrzymać kontynuować w latach następnych. Tematycznie rajdy były związane z aktualną problematyką, np. z porami roku: „Żegnamy jesień”, „Witamy zimę” lub „Zima jest piękna”, „Szukamy oznak wiosny”, „Lato dzieciom”; z problemem narkomanii – „Narkomanii stop” i in. Realizacja rajdów następuje w dwóch grupach wiekowych: klasy I-III i IV-VI. Długości tras są różne w zależności od grupy wiekowej: dla klas młodszych wynoszą około trzech kilometrów, dla starszych około pięciu kilometrów. W okresie poprzedzającym rajdy uczniowie wykonują zadania długofalowe. Na trasie rajdu wykonywane są przez uczniów zadania związane z tematyką rajdu. Podsumowania całości odbywają się na zakończenie ogólnoszkolnych rajdów. Najładniejsze i wyróżnione prace z grupy zadań długofalowych są eksponowane na wystawie szkolnej i przekazywane na konkursy i wystawy gminne. Każdy rajd kończy się wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek. Dla wielu uczniów, zwłaszcza pochodzących z rodzin biednych, to wielka atrakcja. Nagroda za zwycięstwo w danym roku szkolnym to najczęściej wycieczka krajoznawczo-turystyczna. Na właściwy przebieg rajdu duży wpływ ma etap poprzedzający, w trakcie którego uczniowie w ramach współzawodnictwa mają do wykonania określone zadania. Bieżące zadania i tematyka są podawane do wiadomości uczniom w gablotach koła turystycznego miesiąc przed rajdem. W każdym rajdzie mają brać udział’ wszyscy uczniowie (za nieusprawiedliwione nieobecności klasy otrzymują punkty karne), każde zadanie dodatkowe jest punktowane w skali od do 10, dodatkowe punkty można zdobyć za piosenkę turystyczną.