Doświadczenie rajdów

Ze względu na cykliczność rajdów w każdej następnej imprezie pewne zadania były już ułatwione, co wynikało z doświadczeń z rajdów poprzednich. Osiąganie kompetencji kluczowych edukacji regionalnej i ekologicznej w czasie rajdów i wykonywania zadań długofalowych następowało poprzez poznanie faktów czy zdarzeń, które ułatwiają dzieciom naukę, bezpośrednią obserwację przyrody w jej naturalnym środowisku, wskazanie możliwości spędzania czasu wolnego w zgodzie z naturą, poznanie zabytków przyrody ożywionej, jak
nieożywionej, wskazanie sposobów ochrony środowiska. Zastosowane różnorodne zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu uczyły, jak w aktywności można spędzać czas wolny. Rajdy uczyły też współdziałania w zespole w zdobywaniu i wykonywaniu zadań oraz rozwiązywaniu problemów, a także szacunku dla wspólnego dobra. Ogólne cele edukacyjne przewidziane do osiągnięcia podczas rajdów i wykonywania zadań długofalowych realizowano poprzez: rozbudzanie u młodzieży zainteresowań krajoznawczych i turystycznych, ukazanie, jak można spędzić czas na świeżym powietrzu, poznawanie interesujących ekosystemów (pola, las, rzeka), uczenie orientacji w terenie z wykorzystaniem mapy topograficznej, organizowanie marszu na azymut, poznawanie historii, ciekawych ludzi, zabytkowego budownictwa i pomników przyrody. Szczegółowe cele edukacyjne w zależności od tematu znalazły się w programie każdego rajdu.
Ważnym realizowanym przez szkołę celem opiekuńczym rajdów było zapobieganie wagarom, przejawom niekontrolowanych nagannych wpływów subkultur oraz niewłaściwych przez to zachowań.