Na zwiedzanie zakładów produkcyjnych przeznacza się od 1 do 2 godzin

Dłuższe wycieczki męczą fizycznie i psychicznie, nie są więc wskazane. Zapoznawanie młodzieży z nowoczesną techniką odbywać się powinno przy udziale osób kompetentnych, nowe maszyny mają bowiem budowę złożoną, o dużym stopniu automatyzacji. Dokładne objaśnienie ich pracy i konstrukcji wymaga dużej biegłości w posługiwaniu się wiadomościami z różnych dziedzin wiedzy technicznej. Do prowadzenia wycieczek w udostępnionych do zwiedzania zakładach pracy są uprawnieni wyłącznie przewodnicy zakładowi. Niektóre z zakładów pracy obdarowują zwiedzających różnymi pamiątkami. Są to na ogół próbki zaopatrzone w odpowiednie napisy, które ułatwiają uporządkowanie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy zdobytej w czasie zwiedzania. Ostatnim etapem wycieczek do zakładów pracy jest ich podsumowanie. Dokonuje się go na lekcji. Następuje wówczas konfrontacja wiadomości teoretycznych uczniów z praktycznym ich zastosowaniem w zakładzie pracy. Podstawę prawną organizacji wycieczek do obiektów współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury stanowi Zarządzenie nr 20 Prezesa Rady Ministrów z 30 V 1984 r. w sprawie zwiedzania zakładów pracy przez wycieczki krajowe i zagraniczne.