Analiza wyników badań

Dominującym motywem podejmowania zajęć rekreacyjno-ruchowych przez Polaków jest motyw kształtowania zdrowia. 33% badanych deklaruje, iż jest to dla nich najistotniejszy powód, dla którego uczestniczą w sporcie dla wszystkich, podejmują aktywność ruchową w czasie wolnym. Prawie połowa (45%) mieszkańców dużych miast ćwiczy dla zdrowia, nieco mniej – 33% mieszkańców miast do 100 tys. podaje również zdrowie jako główny motyw uczestnictwa. Najmniej jest takich osób wśród mieszkańców wsi – 26% (przy czym zróżnicowania frakcji są istotne). Znacząco różnicują się wyniki ze względu na wiek badanych. I tak najczęściej motyw ten wymieniany jest przez mieszkańców dużych miast w wieku 45-60 lat – 49%, w tym panie stanowią 36%, panowie 38%. Co jest charakterystyczne, wśród pań w tej grupie wiekowej występują zróżnicowania w obrębie deklaracji również ze względu na miejsce zamieszkania. Znowu dominują mieszkanki dużych miast – 53%, nieco mniejszą grupą są panie z miasteczek – 39%, a najmniej liczną grupę stanowią mieszkanki wsi – 20%. Wśród mężczyzn w tej grupie wiekowej nie wykryto znacznych zróżnicowań frakcji. Występują one natomiast wśród panów w pozostałych dwóch grupach badanych, tj. u 16-24- i 25-44-latków. W II grupie wiekowej mężczyzn (33%) dominują panowie z dużych miast – 46%, następnie z miasteczek – 29% i niewielu mniej jest deklarujących zdrowie jako główny motyw uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej ze wsi – 26%. Panie w tej grupie traktują zdrowie jako motyw uczestnictwa dość podobnie, jest ich 37% (liczba zbliżona do wieku III – 36%), nie zaobserwowano wśród nich zróżnicowań frakcji. Istotne różnice występują w tym zakresie wśród najmłodszych badanych mężczyzn (26%).