Uczestnicy obozu podjęli czynności jako:

Członkowie zespołów obozowych podzielili między siebie powierzone zadania, poszukiwacze wiedzy zdobyli informacje z różnych źródeł o życiu i twórczości pisarki, odkrywcy wiedzy badali związek biografii pisarki z tematyką wybranych utworów, użytkownicy wiedzy prezentowali zdobytą wiedzę w czasie ogniska połączonego ze wspomnieniami z obozu i wystawą obrazującą jego dorobek. Wiele interesujących przykładów występowania uczestników wędrówek w różnych rolach społecznych dostarczyły obozy wędrowne organizowane przez wspomniane wyżej SKKT im. L. Węgrzynowicza. Dotyczy to głównie tych wędrówek, w czasie których młodzież zajmowała się zjawiskami wpływającymi na degradację środowiska, usuwaniem szkód, obserwacją różnych form wypoczynku i istniejących sposobów wykorzystania wolnego czasu, sprawdzaniem praktycznym racjonalnych przesłanek dotyczących organizacji zajęć na obozie wędrownym, który zapewniałby pożądaną regenerację sił fizycznych i psychicznych po całorocznej pracy w szkole oraz sprzyjał utrzymaniu dobrej kondycji w nowym roku szkolnym, różnymi aspektami kultury na turystycznym szlaku.