Kierownikami wycieczek przedmiotowych mogą być nauczyciele określonych przedmiotów

Głównie wycieczek krajoznawczo-turystycznych nauczyciele, pełnoletni młodzieżowi organizatorzy Turystyki PTTK, pełnoletni instruktorzy ZHP oraz, w uzgodnieniu z dyrektorami szkół (placówek), inne pełnoletnie osoby legitymujące się uprawnieniami przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów krajoznawstwa. Jeżeli wycieczki krajoznawczo-turystyczne organizowane są przez ‘ samorządy uczniowskie, PTTK, ZSMP, ZHP, PTSM, ZMW, LZS oraz inne organizacje działające na. terenach szkół i placówek w ramach ich własnych struktur organizacyjnych i odbywają się w najbliższych okolicach, ich kierownikami mogą być za zgodą dyrektorów szkół instruktorzy ZHP lub młodzieżowi organizatorzy turystyki PTTK, którzy ukończyli 16 lat. Kierownictwo wycieczek turystyki kwalifikowanej powierza się nauczycielom z uprawnieniami turystycznymi (przewodnikom, przodownikom turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorom krajoznawstwa), trenerskimi i instruktorskimi w odpowiednich dyscyplinach sportu oraz, w uzgodnieniu z dyrektorami szkół, innym pełnoletnim osobom spoza szkół, posiadającym wymienione uprawnienia. Podobne kwalifikacje wymagane są od kierowników grup uczniowskich, uczestniczących w imprezach krajoznawczo-turystycznych. Wycieczkami zagranicznymi, w zależności od ich rodzaju, mogą kierować nauczyciele, pełnoletni młodzieżowi organizatorzy turystyki PTTK, pełnoletni instruktorzy ZHP oraz, w uzgodnieniu z dyrektorami szkół (placówek), inne pełnoletnie osoby posiadające uprawnienia przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej PTTK, instruktorów krajoznawstwa lub’nauczyciele (ewentualnie inne osoby w uzgodnieniu z dyrektorami szkół) z kwalifikacjami turystycznymi, trenerskimi i instruktorskimi. Ponadto winni oni legitymować się znajomością języków obcych, umożliwiającą porozumiewanie się w krajach docelowych.