Osoby upoważnione do bycia opiekunem

Opiekunami uczniów biorących udział w wycieczkach lub imprezach krajoznawczo-turystycznych mogą być nauczyciele, młodzieżowi organizatorzy turystyki, młodzieżowi organizatorzy sportu, instruktorzy ZHP, a za zgodą dyrektorów szkół inne pełnoletnie osoby. Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania bezpieczeństwa i zasad szczególnej ostrożności oraz wykonywania wszystkich poleceń kierowników i opiekunów. Ponadto na uczestników wycieczek turystyki kwalifikowanej, posługujących się sprzętem specjalistycznym, spada obowiązek przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów w tym zakresie. Uczestnicy wycieczek rowerowych muszą posiadać karty rowerowe, posługujący się sprzętem pływackim karty pływackie, poruszający się po drogach publicznych zobowiązani są znać przepisy o ruchu drogowym. Uczestnicy wycieczek mogą korzystać z kąpieli tylko w miejscach do tego przeznaczonych i pod nadzorem ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.