Wycieczki to czas pracy nauczycieli, który wymaga napięcia uwagi i opanowania

W ciągu kilku dni i nocy gromadka młodzieży jest pod ich opieką. Odpowiadają za jej życie i zdrowie. Sprawy bezpieczeństwa i higieny uczestników wycieczek są wówczas najważniejsze. Na początku wycieczki przypominamy młodzieży podstawowe zasady poruszania się w terenie, zwracamy uwagę na potrzebę zachowania pełnej ostrożności w mieście z uwagi na duży ruch pojazdów, dbamy, aby nasi podopieczni w czasie zwiedzania stanowili zwarte grupy, przechodzili przez jezdnie lub place wyłącznie w miejscach dozwolonych i przy zielonym świetle, zachowywali ostrożność przy korzystaniu z miejskich środków lokomocji, schodów ruchomych. Podczas wycieczek do dużych miast istnieje niebezpieczeństwo zgubienia się. Dlatego też po rozpoczęciu wycieczek informuje się o miejscu, posiłków, noclegów, ostatecznej zbiórki przed odjazdem oraz czasie odjazdu. Po przybyciu do schroniska warto sprawdzić, czy wszyscy pamiętają jego adres. Określamy też położenie schroniska przy pomocy znanych powszechnie obiektów. Aby przeciwdziałać zgubieniu się, umieszczamy w regulaminie i przypominamy zakaz odłączania się od grup. Opiekunów wycieczek rozmieszczamy tak, aby to odłączenie uniemożliwić. Jeden z nich stale zamyka kolumnę. Szybkie sprawdzenie óbec- nośói ułatwia podział grupy na 6-osobowe zespoły, które wybierają ze swego grona przewodniczących. Stan uczestników sprawdzamy po wyjściu z każdego pomieszczenia (muzeum, wystawa, dom towarowy, restauracja), po zwiedzeniu większego obiektu i przejściu przez duże skrzyżowanie ulic.