Hipotezy badawcze

Dotychczasowe badania na temat czynników mobilizujących i hamujących uczestnictwo w rekreacyjnej aktywności ruchowej wskazują na motywację zdrowotną, estetyczną i sprawnościową jako najistotniejsze. Wśród barier najczęściej pojawiają się bariera czasu wolnego i ekonomiczna. Dorośli Polacy deklarują istotność motywacji uczestnictwa i znaczenie barier zależnie od płci i miejsca zamieszkania. Motyw zdrowotny pojawia się głównie u dojrzałych kobiet, mieszkanek dużych miast, podobnie sytuacja wygląda z motywem estetycznym. Polscy mężczyźni ćwiczą głównie ze względów użytkowych, czyli dbałości o sprawność. Bariera czasu wolnego zaznacza się najczęściej w średniej grupie Polaków (25-44 lata). Ekonomiczna występuje z równym nasileniem we wszystkich badanych grupach.
Grupa badana Pomiaru aktywności sportowej dokonano na reprezentatywnej grupie powszechnej populacji Polaków, obejmującej osoby od 16 roku życia. Materiał miał dostarczyć obszernego zakresu informacji o zdrowiu, edukacji, pracy i aktywnym wypoczynku w wolnym czasie ludzi dorosłych. Badani to zbiór 1447 osób dobranych losowo, próbą warstwowo-przestrzen- ną, podzielonych wg płci, wieku (grupy wiekowe: 15-24; 25-44; 45-59 lat) i miejsca zamieszkania (3 grupy: obszary wiejskie; miasta do 100 tys. mieszkańców; miasta powyżej 100 tys. mieszkańców).