Materiał i metoda badań

Materiał badawczy stanowili studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawo- ? dowej w Białej Podlaskiej – specjalność: organizacja i obsługa turystyki i rekreacji oraz Wydziału Zamiejscowego Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej AWF w Warszawie – kierunek: wychowanie fizyczne. W badaniach uczestniczyło 265 studentów, w tym kobiet 47,8% i mężczyzn 52,2%. Najwięcej respondentów pochodziło z woj. lubelskiego, w tym głównie z powiatu bialskiego, oraz z województw: podlaskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Jako metodę badawczą zastosowano sondaż przy użyciu kwestionariusza ankiety Instytutu Turystyki, którym oceniano aktywność turystyczną dzieci i młodzieży polskiej w 2002 r. Wyniki badań W poszukiwaniu czynników warunkujących aktywność turystyczną studentów uwzględniono podział na miejsce zamieszkania: wieś, miasto do 20 tys., miasto powyżej 20 tys. oraz sytuację materialną: bardzo dobra, raczej dobra, średnia i raczej zła. Poziom uczestnictwa W 2003 roku w krajowych wyjazdach krótkookresowych, tj. od 2 do 4 dni, z minimum 1 noclegiem, uczestniczyło 88,1% studentów. Zauważyć należy, że miejsce zamieszkania nie różnicuje stopnia aktywności turystycznej: wieś – 87,8%, miasto do 20 tys. – 83,3%, miasto powyżej 20 tys. – 90,2% (rys. la). Powszechność w wyjazdach w zależności od sytuacji materialnej studenta kształtuje się następująco: bardzo dobra – 100%, raczej dobra – 89,1%, średnia – 86,9%, raczej zła – 80,0%. Uwzględniając wysoki wskaźnik aktywności turystycznej w grupie najmniej zamożnej – 80,0%, stwierdzić można u studentów dużą świadomość i potrzebę wypoczynku oraz zwiedzania (rys. Ib).