Zasady opieki i bezpieczeństwa uczestników wycieczek szkolnych

Zasady opieki i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczącej w wycieczkach i imprezach krajoznawczo-turystycznych reguluje Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 12 V 1983 r. w sprawie szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego. W celu zapewnienia opieki nad uczniami biorącymi udział w wycieczkach, organizatorzy wyznaczają kierowników i opiekunów. Osoby te są odpowiedzialne za stworzenie warunków zapewniających bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom wycieczek oraz za sprawowanie ciągłego nadzoru nad przestrzeganiem przez nich zasad służących zdrowemu pobytowi na wycieczkach. Na wycieczkach przedmiotowych lub krajoznawczo-turystycznych poza tereny szkół, w obrębie tych samych miejscowości, bez korzystania z publicznych środków lokomocji, nad grupą do 30 uczniów opiekę powinna sprawować co najmniej jedna osoba. Na wycieczkach poza tereny szkół, korzystających z publicznych środków lokomocji, jedna osoba może opiekować się grupą nie większą niż 15 uczniów. Na wycieczkach turystyki kwalifikowanej nad grupą liczącą do 10 osób powinna sprawować opiekę jedna osoba. Obowiązki kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych mogą pełnić osoby posiadające odpowiednie przygotowanie.