Bilansowanie wyników

Podsumowywanie obozów wędrownych jest logiczną konsekwencją świadomego uczestnictwa młodzieży w ich przygotowaniu i przeprowadzaniu. Sprzyja ono uświadomieniu własnych osiągnięć i niedociągnięć związanych z organizacją Wakacyjnych wędrówek, pozwala zdobywać doświadczenie w obiektywnym, bezstronnym ocenianiu siebie i rówieśników, stwarza dogodną płaszczyznę porozumienia między opiekunami SKKT i uczestnikami obozów. Podczas bilansowania efektów uczestnicy obozów, organizatorzy, kierownicy i opiekunowie uświadamiają sobie pełniej podobieństwa i różnice w poziomie wiedzy o regionach przed i po odbyciu obozów. Dostrzegają związki między poszczególnymi przedmiotami nauczania, traktowanymi na lekcjach z reguły jako samoistne. Uczą się myśleć systemowo. W tej fazie następuje twórczy proces weryfikacji wiedzy z różnych przedmiotów i umiejscowienie jej w całokształcie doświadczeń uczestników. Ostateczne podsumowanie wyników odbywa się z chwilą dokonania całkowitego opracowania zebranych materiałów i zakończenia podjętych prac szczegółowych. Obejmuje ono zgłoszenie powrotu dyrekcjom szkół, rozliczenie finansów i wyjazdów służbowych, omówienie obozów z uczestnikami pod względem krajoznawczym, turystycznym, finansowym, wychowawczym, weryfikację zdobytych odznak turystyki kwalifikowanej PTTK.