Motyw zdrowotny: grupa 46-60 lat, kobiety

Znowu najliczniej reprezentowaną grupą są tu panowie z dużych miast – 46% oraz po 20% z pozostałych grup: małe miasteczko i wieś. Odpowiedzi pań z tej grupy wiekowej nie są zróżnicowane ze względu na miejsce ich zamieszkania. 25% deklaruje jako główny motyw zdrowie i rozkład liczbowy odpowiedzi u osób z dużych miast, miast do 100 tys. mieszkańców i wsi jest równy. Zdrowie jako motyw uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej pojawia się w podobnym wymiarze wśród mężczyzn, jak i kobiet. Obok oczekiwań związanych z kształtowania zdrowia Polacy cenią prawie na równi usprawniające funkcje rekreacyjnej aktywności ruchowej. Motyw poprawy sprawności podaje 32% badanych. Najczęściej występuje on wśród mieszkańców miasteczek – 39%, następnie dużych miast – 31% oraz wsi – 28% (są zróżnicowania frakcji). Jest on ważniejszy dla mężczyzn – 35% niż dla kobiet – 29%. Poprawa sprawności fizycznej jest motywem, który nie różnicuje populacji kobiet – ani wiek, ani miejsce zamieszkania nie modyfikują tego motywu ich
uczestnictwa. Nieco inaczej ma się sprawa z grupą panów. Tu najliczniej reprezentują grupę panowie w wieku 16-24 lata – 44% z nich deklaruje uczestnictwo w rekreacyjnej aktywności ruchowej dla podniesienia poziomu własnej sprawności. Wśród nich najwięcej jest mieszkańców miasteczek – 63%, następnie miast – 51% oraz wsi – 27%.