Poprawa sprawności jako motyw uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej

W męskiej grupie II nie wykryto istotnych zróżnicowań frakcji, panowie ci stanowią 31%. Różnicuje się grupa II panów – 34%. Podobnie jak w grupie I najliczniej reprezentują ją panowie z miasteczek – 45%, następnie z miast – 34% oraz ze wsi – 21%. Wartości relaksacyjne, wypoczynkowe sportu dla wszystkich docenia ok. Va Polaków, 28% badanych jako motyw uczestnictwa podaje właśnie odpoczynek i relaks. Najwyżej cenią tę wartość najmłodsi badani – 31%, następnie badani z grupy II – 29% i najstarsi, z grupy III – 23%. W ocenie wartości tego motywu uczestnictwa nie stwierdzono zróżnicowań frakcji ze względu na miejsce zamieszkania Polaków. Istotnie różnicuje on jednak badaną populację pod względem płci. Relaksacyjne wartości rekreacji ruchowej częściej doceniają Polki – 75% niż Polacy – 70%.
Rozkład tego motywu jest równomierny w poszczególnych analizowanych grupach. Różnicuje się jedynie w II grupie wiekowej (25-44 lata) wśród kobiet i mężczyzn. Zdecydowanie więcej panów z tej grupy deklaruje jako motyw uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej odpoczynek i relaks – 34%, pań jest mniej – 23%. W pobliżu wartości wypoczynkowych Polacy umiejscawiają motyw przebywania w plenerze, czyli kontaktu z naturą – 24%. I podobnie jak w poprzedniej analizie wartość tego motywu jest zróżnicowana ze względu na płeć – panie doceniają go częściej – 27% niż panowie – 21%.