Potwierdzenie badania

Deklarowanie chęci zabawy jako motywu uczestnictwa w działalności turystyczno-krajoznawczej SKKT PTTK podczas zajęć pozaszkolnych znajduje potwierdzenie również w innych badaniach. W przeprowadzonych przez K. Jankowskiego i Z. Krawczyka (1997) badaniach dotyczących roli kultury fizycznej w życiu młodzieży ze szkół średnich i wyższych, żyjącej w różnorodnych warunkach kulturowych i cywilizacyjnych oraz ustrojowych (w Polsce, Czechosłowacji, Estonii, Iraku, Finlandii), jako główny motyw skłaniający do czynnego uczestnictwa w kulturze fizycznej najczęściej wskazywano potrzebę przyjemności i ruchowego „wyżycia się”. Motyw hedonistyczny uczestnictwa w kulturze fizycznej deklaruje 20% Francuzów i Greków (The Walking News 1998). Opinie te potwierdzają również badania K. Pietsch i F. Gras (1986), wskazujące, że u podstaw aktywności fizycznej leżą motywy odczuwania przyjemności i wspomagania zdrowia. Natomiast badania Z. Szpindy (1993) dostarczają innych danych niż niniejsze badania dotyczące motywów uczestnictwa dzieci i młodzieży w turystyce organizowanej przez SKKT PTTK. 49,7% badanych uczestników TKKF pod-
kreślą, że głównym motywem działalności programowej w tym stowarzyszeniu jest chęć doskonalenia swojej sprawności. Dotyczy to jednak zajęć o charakterze typowo sportowo-rekreacyjnym, których istotną rolą jest polepszanie sprawności fizycznej, a także nauka techniki określonych dyscyplin sportu. Natomiast w przypadku aktywności turystyczno-krajoznawczej dzieci i młodzieży w SKKT PTTK ważniejszą rolę odgrywa chęć przyjemnego spędzenia czasu wolnego, zabawy, odnoszenie satysfakcji z uczestnictwa w działalności turystycznej, a także zdobywanie nowych umiejętności turystycznych. Ankietowani członkowie SKKT PTTK w wieku do 12 lat znamiennie rzadziej (35,5%), a respondenci w wieku od 13 do 15 lat (53,7%) znamiennie częściej niż ogół próby (44,4%) wskazywali jako motyw wstąpienia do SKKT PTTK możliwość zdobycia nowych umiejętności i wiadomości oraz technik turystycznych (p = 0,003). Wyniki badań w tym zakresie pokazują, że wraz z wiekiem zdobywanie nowych umiejętności i wiadomości oraz technik turystycznych zyskuje na wartości wśród innych motywów.