Nowe umiejętności

Elementem różnicującym respondentów ze względu na częstość wskazywania motywu wstąpienia do SKKT PTTK związanego z możliwością zdobycia nowych umiejętności, wiadomości oraz technik turystycznych jest pochodzenie społeczne. Wśród respondentów o pochodzeniu robotniczo-chłopskim znamiennie więcej osób niż w całej próbie (66,7% w stosunku do 44,4%) wskazało ten motyw. Respondenci z rodzin inteligencko-robotniczych wskazywali ten motyw znamiennie rzadziej (29,0%) (p = 0,016). Dla 33,8% badanych ważnym czynnikiem determinującym zaangażowanie się w działalność SKKT PTTK była możliwość odprężenia się po nauce. Ankietowani w wieku do 12 lat znamiennie rzadziej (24,6%) niż ogół próby (33,8%;) wskazywali jako motyw wstąpienia do SKKT PTTK możliwość odprężenia się po nauce (p = 0,015). Wydaje się, że te różnice powodowane są mniejszym obciążeniem obowiązkami zarówno szkolnymi, jak i domowymi dzieci i młodszej młodzieży, co z kolei kreuje mniejsze potrzeby wypoczynku. Wśród respondentów z liceów ogólnokształcących (48,4%) i gimnazjów (43,3%) motyw ten wskazało znamiennie więcej respondentów niż w całej próbie (33,8%). Respondenci ze szkół zawodowych wskazywali nań znamiennie rzadziej (21,4%) (P = 0,019). Zasoby czasu wolnego pozostające po zajęciach obowiązkowych (uczęszczanie do szkoły, pomoc rodzicom w domu, odrabianie lekcji i przygotowanie się do szkoły) oraz czynnościach fizjologicznych i higienicznych zwykle rodzą potrzeby związane z jego zagospodarowaniem. Potrzeba zagospodarowania wolnego czasu jako motyw działalności w SKKT PTTK była wskazywana znamiennie częściej przez respondentów z miast od 250 do 500 tys. mieszkańców (42,9%) i z miast powyżej 500 tys. mieszkańców (38,8%) niż wśród ogółu populacji (29,5%) (p = 0,002).