Bank informacji

Pojęciem tym określa się zbiór materiałów niezbędnych do opracowywania programu krajoznawczego wycieczek i obozów. Materiały te wykorzystuje się również do przygotowania wieczornic, wystaw, referatów, pogadanek, gazetek, konkursów i turniejów. Organizowanie banku informacji krajoznawczej trwa z reguły kilka lat. Natomiast wzbogacanie jego zasobów ma charakter ustawiczny. Zbiory banku informacji krajoznawczej muszą uwzględniać w pierwszym rzędzie potrzeby najbliższego środowiska, w którym zlokalizowana jest szkoła i SKKT. Wzorcowy zestaw materiałów obejmuje: mapy fizyczne, turystyczne, zabytków, zamków, rezerwatów, miejsc martyrologii, przewodniki, informatory, monografie, atlasy i katalogi (zabytków, muzeów; filmów krajoznawczo-turystycznych), publikacje metodyczne z zakresu krajoznawstwa i turystyki, zbiory legend, albumy krajoznawcze, foldery, czasopisma (zwłaszcza takie, jak: „Poznaj swój kraj”, „Gościniec”, „Poznaj świat”, „Mówią wieki”, „Chrońmy przyrodę ojczystą”, „Przyroda Polska”, IMT „Światowid”, „Wierchy”, „Ziemia”) , ilustracje, widokówki, fotografie, rysunki, kolekcje minerałów, strojów ludowych, plakaty popularyzujące piękno ojczystego kraju, wzory odznak turystycznych i krajoznawczych, kronikę SKKT. W sprawie organizacji i wzbogacania zbiorów banku informacji warto nawiązać ścisłą współpracę z biblioteką szkolną (aby uzupełniała zbiory SKKT) i najbliższymi WOIT (w celu bezpłatnego uzyskiwania wydawnictw). Trzeba też zapewnić stałą konsultację z instruktorem krajoznawstwa, przodownikiem turystyki kwalifikowanej lub przewodnikiem.