Problem dostępności

Czyli brak wystarczającej infrastruktury, stanowi czwartą barierę uczestnictwa w rekreacyjnej aktywności ruchowej. Wymieniają 15% Polaków. Nie występują tu istotne zróżnicowania frakcji ze względu na płeć badanych. Tendencja jest wyraźnie wraz z wiekiem malejąca, we wszystkich grupach wiekowych dają się zaobserwować zróżnicowania frakcji uwzględniające miejsce zamieszkania. Z najmłodszej grupy kobiet 27% deklaruje brak klubów, w których można realizować rekreację ruchową, z tego najczęściej są to młode mieszkanki wsi – 54% i następnie miast – 5% oraz miasteczek – 4%. Podobne zróżnicowanie występuje w II grupie wiekowej pań; najczęściej barierę tę wymieniają mieszkanki wsi – 31%, następnie miasteczek – 6% oraz miast – 4%. W najstarszej grupie pań znowu dominują mieszkanki wsi – 13%, miast – 3% oraz miasteczek – 2%. Zbliżone proporcjonalnie dane można zaobserwować w poszczególnych grupach wiekowych mężczyzn. I tak bariera ta zgłaszana jest przez 21% młodych Polaków, z tego aż 45% stanowią mieszkańcy wsi i po 2% małych i dużych miast. W II grupie wiekowej mężczyzn (16%) najwięcej znowu jest mieszkańców wsi – 31% oraz następnie dużych miast – 8% i miast do 100 tys. – 2%. Najrzadziej zgłaszana jest bariera braku specjalistycznej infrastruktury w III grupie wiekowej mężczyzn – 7%, z tego znowu najwięcej z nich stanowią mieszkańcy wsi – 17%, następnie dużych miast – 3% i miast do 100 tys. – 1%.