Plan na cały rok

Przykład takiego planu tematycznego na cały rok szkolny zespołu redakcyjnego gazetki. „Echo SKKT” zaczerpnięty z działalności Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego lim. L. Węgrzynowicza, zamieszczono w numerze 10 „Oświaty i Wychowania” z 1979 r. Aby pozyskać uczniów do współpracy z gazetką SKKT, należy zapraszać dobrych polonistów, rysowników i fotografików na spotkania zespołu redakcyjnego, w czasie których omawia się różne formy wypowiedzi dziennikarskich i ilustruje się je przykładami występującymi w prasie. Na niektóre z tych zebrań warto zaprosić dziennikarzy z prasy codziennej lub miesięcznika „Poznaj swój kraj”. Efektywną metodą pozyskiwania współpracowników są ogłaszane przez zespół redakcyjny konkursy na najciekawszy reportaż lub najoryginalniejszy felieton, esej, artykuł bądź najlepszą recenzję. Najlepsze z tych prac zamieszcza się w kolejnych numerach gazetki albo w przeznaczonym do tego celu wydaniu.