Tytuł gazetki warto rozstrzygnąć przy pomocy konkursu lub błyskawicznego turnieju

Trzeba starać się o to, aby zamieszczone w gazetce materiały miały formę czytelną li atrakcyjną. Tytuły poszczególnych artykułów powinny być syntetyczne, interesujące wykazywać nadrzędność w stosunku do tekstów (pisane dużymi literami lub zaznaczone pismem technicznym). Zwracamy uwagę na to, żeby teksty zostały wyraźnie odbite, zilustrowane fotografiami, rysunkami dostosowanymi do treści artykułów. Wskazane jest oddzielanie poszczególnych artykułów za pomocą kolorowych pasków. Trzeba unikać nadmiaru ozdobników. Częstotliwość wydawania gazetki SKKT zależy od doświadczenia zespołu redakcyjnego i od ilości materiałów, którym zespół dysponuje. Praktyka dowodzi, że miesięczny cykl ukazywania się kolejnych numerów jest rozwiązaniem optymalnym. Każda edycja powinna zawierać datę i numer kolejny wydania. Obowiązkiem kolegium redakcyjnego jest zorganizowanie pracy w ten sposób, aby każdy członek zespołu miał możność wykonywania różnych zadań. Postępowanie takie zapewni gazetce „dziennikarzy”wszechstronnie przygotowanych do redagowania. Redagowanie gazetki powinno mieć charakter planowy. Odnosi się to zarówno do tematów głównych, jak i do działów gazetki, a także do komponowania poszczególnych jej numerów. Dzięki planowaniu uzyskuje się możność ustalenia hierarchii ważności materiałów, ich wyglądu zewnętrznego, rozmieszczenia. Ponadto pozwala na takie skoordynowanie całości, by tematyka poszczególnych pozycji się nie powtarzała, a prezentowane na poszczególnych kolumnach fakty i opinie nie przeczyły sobie. Integralność zawartości zapewnia też szata graficzna gazetki.