Trzeba poznać zasięg terytorialny krajoznawstwa i turystyki

Ich popularność w różnych grupach wieku uczniów, tematykę, cele, treści, zasady, formy i metody działalności krajoznawczo-turystycznej wśród dzieci i młodzieży. Potrzebne są badania nad przyswajaniem treści krajoznawstwa przez uczniów w zależności od wieku, płci, typu szkoły, miejsca zamieszkania. Ważnym zagadnieniem są także kwestie skuteczności przekazu treści krajoznawczych i jej uwarunkowań. Niezbędne są badania odnoszące się do metodyki krajoznawstwa. Oświetlenia naukowego oczekuje kwestia roli krajoznawstwa w poznawaniu regionu i aktywizacji poznawczej działalności uczniów. Analizy wymagają różne elementy krajoznawstwa w związku z nauczaniem i uczeniem się poszczególnych przedmiotów szkolnych. Od września 1981 r. obowiązuje 5-dniowy tydzień nauki szkolnej. Oznacza to nową organizację pracy szkoły i uczniów. Rodzi się wiele pytań dotyczących m.in. zajęć pozalekcyjnych, w tym zwłaszcza udziału krajoznawstwa i turystyki w organizacji i spożytkowaniu wolnego czasu, ze szczególnym uwzględnieniem wolnych sobót i niedziel oraz świąt. SKKT zawsze były uznawane za awangardę krajoznawstwa i turystyki w szkole.