Motywy a wykształcenie respondentów

Zależność między wiekiem turystów a wskazywanymi przez nich motywami uprawiania pieszej turystyki górskiej pozwoliła sformułować następujące spostrzeżenia (rys. 6). Po pierwsze, dominu jącą rolę w wyborze przez turystów wędrówek  górskich niezmiennie odgrywa piękno gór oraz przyjemność wędrowania. Po drugie, dają się zauważyć pewne tendencje zwyżkowe i zniżkowe wartości procentowych poszczególnych motywów w analizowanych przedziałach wiekowych. Okazuje się, że doznania estetyczne oraz potrzeby poznawcze badanych respondentów wzrastają do 24 roku życia, po czym w przypadku potrzeb poznawczych maleją do wartości poniżej 20%. Tendencją wzrostową charakteryzują się natomiast ich oczekiwania co do korzyści zdrowotnych i wypoczynkowych, jakie niosą ze sobą wędrówki górskie. Największymi skłonnościami do przeżyć emocjonalnych odznaczali się turyści w wieku od 15 do 18 lat (blisko co trzecia osoba), a najniższy ich poziom (6,3%) zanotowano w grupie turystów mających więcej niż 45 lat. Najbardziej stabilny pod względem wartości procentowych był motyw związany z chęcią oderwania się od codzienności. W każdym przedziale wiekowym minimum co trzecia osoba szukała w górach ucieczki od coraz trudniejszego i szybszego tempa życia w mieście, od kłopotów i stresów związanych z pracą, domem czy też szkołą. Największą liczbę wskazań tego motywu odnotowano w grupie osób w wieku od 19 do 24 lat.