Motywy respondentów mających rodziny z dziećmi i bez dzieci

Zależność między wyborem motywu uprawiania pieszej turystyki górskiej a statusem lub kategorią zawodową respondentów przedstawiono na rysunku 8. W grupie turystów będących w trakcie edukacji szkolnej na różnych jej poziomach nie zachodziły zbyt wielkie różnice w wyborze motywów. Blisko 2/3 badanych uznało piękno gór za najważniejszy motyw uprawiania pieszej turystyki górskiej. Co druga osoba przebywa w górach dla przyjemności wędrowania, a średnio więcej niż co trzecia – z chęci oderwania się od codzienności. Grupa pozostałych motywów występowała na zbliżonym poziomie procentowym, z wyjątkiem blisko 20% uczniów szkół podstawowych, którzy podejmowali pieszą turystykę górską z przypadku. Odmienną sytuację można zauważyć w grupie osób pracujących. Dla respondentów wykonujących zawód wolny lub artystyczny przewodnim motywem uprawiania turystyki górskiej była chęć oderwania się od codzienności (39,8%), a następnie przyjemność wędrowania piękno gór (po 39%). Pozostałe cztery motywy równomiernie wskazała co czwarta osoba. Dla niewielkiej grupy napotkanych w trakcie badań rolników motywy poznawcze oraz związane z przyjemnością wędrowania nie były tak istotne jak w innych grupach zawodowych. Najsilniejszymi motywami skłaniającymi rolników do przyjazdu w góry były natomiast doznania estetyczne (piękno gór – 80%) oraz prozdrowotne (dla wypoczynku i zregenerowania sił – 60% dla zdrowia – 40%). Wśród pozostałych osób aktywnych zawodowo różnice były nieistotne statystycznie, zatem zostaną pominięte. Grupę osób niepracujących tworzyli respondenci przebywający na emeryturze lub rencie, bezrobotni oraz niepracujący zawodowo. Większość (61%) spośród badanych emerytów i rencistów oświadczyła, że uprawia turystykę górską dla zdrowia, co nie dziwi, biorąc pod uwagę ich wiek. Zadziwiające jest natomiast to, że ucieczka od codzienności znalazła się na pierwszym miejscu w grupie osób niepracujących zawodowo (52% respondentów). Dla osób bezrobotnych podejmowanie górskich wędrówek było podyktowane pięknem gór (56,3%), przyjemnością wędrowania (43,8%) oraz walorami zdrowotnymi (37,5%).