Poziom gazetki

Redaktor naczelny w ścisłym porozumieniu z opiekunem SKKT odpowiedzialny jest za kierunek i poziom gazetki. Do jego podstawowych obowiązków należy organizowanie zespołu oraz takie prowadzenie go, aby przy osobistej odpowiedzialności członków za powierzone zadania zapewnić gazetce zespołowe redagowanie, a także koordynacja i ostateczna ocena wszystkich prac przeznaczonych do publikacji. Obowiązki redaktora naczelnego najlepiej powierzyć uczniowi, który już pracował w zespole redakcyjnym i pełnił w nim różne funkcje. Zastępca redaktora ma ten sam zakres obowiązków co redaktor; w czasie nieobecności redaktora naczelnego podejmuje wszystkie decyzje związane z redagowaniem i wydawaniem gazetki. Sekretarz redakcji podobnie jak redaktor naczelny i jego zastępca wchodzi w skład kolegium redakcyjnego. Powinien nim być uczeń odpowiedzialny, o dużej kulturze osobistej i znacznym zasobie wiedzy. Zbiera on materiały tekstowe oraz ilustracyjne, ocenia je i opracowuje. Ponadto komponuje plan bieżącego numeru oraz nadzoruje jego proces produkcji technicznej i graficznej. Wszystkie te czynności wykonuje sam lub przy pomocy wyspecjalizowanych członków zespołu.