Tradycje, obrzędy i symbolika w życiu obozów

Odwoływanie się do tradycji, obrzędów i symboli nie’ tylko dodaje wakacyjnym wędrówkom uroku, lecz ożywia stosunki wśród uczestników, wpływa na integrację grup, stwarza okazję do wzbudzania i kształtowania przeżyć wychowawczych, kształtuje właściwe cechy osobowości wychowanków odnoszące się przede wszystkim do sfery emocjonalnej, woli i charakteru. Aby obrzędy i symbolika uzyskały aplauz, muszą być starannie dobierane. Dużym uznaniem cieszą się obrzędy związane z: rozpoczynaniem i zakończeniem obozów, imieninami uczestników, wieczornicami i ogniskami, spotkaniami z interesującymi ludźmi, Świętem Odrodzenia Polski, zdobywaniem przez najlepszych kronikarzy gęsich piór, nadawaniem dyplomu i odznaki „Wzorowego uczestnika wczasów młodzieżowych”. Dużym przeżyciem dla uczestników dwóch obozów wędrownych, których trasy wiodły przez wieś Dobrą w Beskidzie Wyspowym, były wieczornice poświęcone L. Węgrzynowiczowi. Kulminacyjnym punktem stało się złożenie na grobie L. Węgrzynowicza, znajdującym się na miejscowym cmentarzu, kwiatów przepasanych chustą obozową z emblematem SKKT i napisem; „Liceum Ekonomiczne w Poznaniu”.