Niebezpieczeństwa dla zdrowia mogą także wyniknąć z nieprzestrzegania wymogów higieny osobistej

Znaczny wysiłek na wędrówkach prowadzi do zabrudzenia skóry, pogarszając warunki prawidłowego jej oddychania. Zasady higieny osobistej na obozach wędrownych muszą być tak samo przestrzegane jak w czasie całego roku szkolnego. Daje to w efekcie dobre samopoczucie i wpływa dodatnio na sprawność fizyczną, co ułatwia pobyt na obozach. Trzeba utrwalać wśród wychowanków podstawowe nawyki higieny. Łamania ich nie może usprawiedliwiać zmęczenie czy trudne warunki pobytu w schroniskach młodzieżowych. Regułą na obozach wędrownych powinna stać się poranna i wieczorna toaleta. Jeżeli pozwalają na to warunki, wskazana jest także kąpiel w porze obiadowej, przed jedzeniem. Nadto konieczne jest częste zmienianie bielizny osobistej.
Jeżeli część trasy obozu wypadnie przebyć szosą, pamiętajmy o przepisach kodeksu drogowego, który w odniesieniu do ruchu pieszego zawiera wiele postanowień zmierzających do zapewnienia! bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Przepisy z tego zakresu zostały zawarte w Prawie o ruchu drogowym, uchwalonym ustawą z 1 II 1983 r. obowiązującym od 1 I 1984 r. Zachowanie wszelkich środków ostrożności nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa, dlatego wszyscy uczestnicy obozów wędrownych i ich kierownicy muszą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU.