Wycieczki dostosowane do dojrzałości uczestników

Należy tak układać plany wycieczek, by zostały ściśle dostosowane do poziomu umysłowego i wiedzy uczestników, zapewniały wstępne przygotowanie, przewidywały porządkowanie i systematyzację zdobytych wiadomości i umiejętności. Trzeba przydzielać kierownikom wycieczek fafchowych pomocników i dzielić klasy na mniejsze grupy. Wymowa zarzutu dotyczącego kosztów traci na ostrości dzięki pomocy zakładów opiekuńczych i komitetów rodzicielskich, zbiórkom makulatury, podejmowanym przez młodzież pracom użytecznie-społecznym i systematycznemu gromadzeniu oszczędności w SKO. Aby wyzyskać w procesie dydaktyczno-wychowawczym i działalności krajoznawczo-turystycznej w szkole wartości tkwiące w wycieczkach do zakładów pracy, trzeba starannie je przygotować pod względem organizacyjnym i metodycznym. Przygotowanie obejmuje kilka etapów. Rozpoczyna je etap poznania zakładów pracy przez nauczycieli organizujących wycieczki. Nauczyciele ustalają, jakie informacje będą mogli uzyskać, co można pokazać, a co należy pominąć.