Pieniądze we właściwym miejscu

Środki pieniężne należy przechowywać na książeczkach PKO i wraz z dowodami kasowymi zabezpieczyć przed zniszczeniem lub zgubą. Dochody i wydatki na obozach wędrownych zapisuje się w książkach kasowych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Pismem okólnym nr 5 Ministra Oświaty i Wychowania w sprawie uproszczenia zasad rozliczania kosztów wyżywienia na obozach wędrownych zwolniono ich kierowników i komendantów od przedkładania rachunków (innych dokumentów źródłowych) za zakupione artykuły żywnościowe lub spożyte posiłki. Podstawę udokumentowania wydatków na żywienie uczestników stanowią dzienne raporty. Rolę tę pełnią druki o nazwie „zapotrzebowanie żywnościowe”. Zgodność danych raportów ze stanem faktycznym potwierdzają kierownicy (komendanci) i rady obozów.