Formy pracy oparte na słowie mówionym i aktywności twórczej

Zostały dokładnie przedstawione przez J. Burską, J, Chełstowską, P. Rządcę, J. Witkowicza w pracy pt. Sekrety dobrej drużyny. Do form organizacyjnych działalności SKKT należą: gromadzenie zbiorów do muzeum lub izby pamięci narodowej, inwentaryzacja obiektów krajoznawczych w terenie, oznaczanie rezerwatów i głazów narzutowych, przeprowadzanie gier terenowych i marszów na orientację, wykonywanie tablic informacyjnych o najbliższym otoczeniu, dokumentacja pamiątek i zdarzeń z walk wolnościowych, wykonywanie opisów krajoznawczych, obserwowanie przemian wsi, dzielnicy, miasta, regionu, opieka nad szkolnymi schroniskami młodzieżowymi, szlakami turystycznymi, prowadzenie badań gwaroznawczych, batymetrycznych pod kierunkiem naukowym. SKKT nie prowadzą w pełnym tego słowa znaczeniu działalności naukowo-badawczej, ale przygotowują do niej swych członków. Praca w SKKT budzi i pomaga rozwijać zainteresowania różnymi przedmiotami i dyscyplinami naukowymi.