Każda gazetka przechodzi ewolucję w kierunku poprawy poziomu treści i formy

Nie należy oczekiwać, że już na samym początku uda się wydać doskonałą gazetkę. Trzeba się tego nauczyć. Pomocne będzie zbieranie doświadczeń i wyciąganie wniosków z uwag i postulatów czytelników. Z czasem gazetka przekształci się w forum wypowiedzi nie tylko członków SKKT, lecz szerszej społeczności szkolnej. Stanie się rzecznikiem ich spraw i interesów. Będzie można prezentować w niej swoje poglądy, polemizować z innymi, przeprowadzać krytykę nieprawidłowości oraz wskazywać nowe i lepsze rozwiązania. Pojmowana w ten sposób rola gazetki ułatwi z czasem podejmowanie tak złożonych prac, jakimi są np. opisy krajoznawcze.
Działalność zespołu redakcyjnego i redagowanie gazetki SKKT polega na gromadzeniu, selekcjonowaniu i przetwarzaniu informacji. W rezultacie tych zabiegów część informacji, które otrzymała redakcja, ukaże się w gazetce w różnej gatunkowo formie. Natomiast redagowanie obejmuje takie czynności, jak: planowanie materiału i przewidywanie jego odbioru, ocena merytoryczna formalna poszczególnych pozycji, wybór i porządkowanie faktów, redukowanie treści, komponowanie całości, adiustacja (merytoryczna, stylistyczna, gramatyczna, ortograficzna i interpunkcyjna, techniczno-graficzna). Nietrudno zauważyć, że tych czynności jest sporo. Do sprostania im potrzebny jest zespół redakcyjny: redaktor naczelny, jego zastępca, sekretarz, kierownicy działów tematycznych i równocześnie redaktorzy kolumn, kilku redaktorów, adiustatorów i współpracowników gazetki, redaktorzy techniczno-graficzni (uczniowie przepisujący tekst na maszynie, rysownicy, fotografowie).