Koszta wycieczkowe

Suma składników tych kosztów, pomniejszona o dochody z tytułu obowiązkowej odpłatności rodziców (opiekunów) za usługi świadczone przez placówki kolonijne, stanowi podstawę do ustalenia wielkości dopłat z budżetu państwa dla każdego obozu bez względu na wysokość stawki kalkulacyjnej zawartej w nocie budżetowej Ministra Finansów dla uczestników kolonii i obozów (Pismo Ministra Oświaty i Wychowania. W sprawie sposobu ustalania wielkości budżetowej na finansowanie obozów wędrownych). Koszty preliminarzy dochodów i wydatków obozów wędrownych muszą być zrównoważone dochodami. W’ zależności od organizatorów obozów wędrownych, pochodzą one z funduszu socjalnego, zysku, odpłatności rodziców (opiekunów) i dotacji budżetowych. Ze względów wychowawczych nie należy liczyć wyłącznie na pomoc przedsiębiorstw, jednostek budżetowych i rodziców, lecz część funduszy na obozy wędrowne zdobywać własnym sumptem (np. dochody pochodzące z wykopków ziemniaków, zbiórki makulatury, metali kolorowych i butelek, sprzedaży używanych książek). Preliminarze dochodów i wydatków obozów wędrownych powinny być zatwierdzane przez ich organizatorów, instytucje finansujące i kontrolujące prawidłowość rozliczeń.