Opracowywanie preliminarzy dochodów i wydatków wakacyjnych wędrówek

Bardzo ważnym elementem przygotowań do obozów wędrownych jest opracowanie preliminarzy dochodów i wydatków, zwanych jednostkowymi planami finansowymi. Podstawy ich opracowywania określają wytyczne w sprawie zasad planowania i finansowania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizowanego w ramach zakładowej działalności socjalnej z budżetu terenowego bądź wytyczne w sprawie zasad zlecania zadań w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży organizacjom młodzieżowym i społecznym przez terenowe organa administracji państwowej (Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 31 XII 1975 r. w sprawie organizacji i koordynacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży szkolnej, Dz. Urz. MOiW 1976, nr 1, poz. 2). Preliminarze dochodów i wydatków obozów wędrownych po stronie kosztów obejmują wydatki na: 1) wynagrodzenie kierownika obozu i jego zastępcy łącznie z ubezpieczeniem społecznym; 2) zakwaterowanie uczestników, kalkulowane według stawek opłat, za noclegi świadczone przez schroniska młodzieżowe; 3) wyżywienie uczestników obozów kalkulowane według normy budżetowej określonej w załączniku do corocznej uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu budżetu państwa i zadań finansowych przedsiębiorstw; 4) przejazdów uczestników obozów na trasach wędrówek, nie pokonywanych pieszo; 5) realizację programu wychowawczego i kulturalno-oświatowego.