Sprecyzowanie celów

Zwiedzaniu zakładów pracy przyświecają następujące ogólne cele pedagogiczne: doprowadzenie do zdobycia elementarnych wiadomości o pracy maszyn, kształtowanie umiejętności świadomego i celowego obserwowania łatwiejszych i prostszych metod produkcji, zbliżenie młodzieży do klasy robotniczej, uzmysłowienie roli techniki w życiu człowieka, zaznajomienie z pracą i jej opanowanie, wskazanie potrzeby doskonalenia technicznego, wykrywanie praw rządzących techniką i technologią, ilustrowanie wybranych, zasadniczych teorii. Cele te zakładają, że z reguły podczas zwiedzania przedsiębiorstw produkcyjnych nie ograniczamy się do obserwacji znajdujących się tam maszyn i urządzeń. Poznajemy również problematykę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zagadnienia zdrowia, organizacji spędzania wolnego czasu przez pracowników. Zapoznajemy uczniów z systemem naukowej organizacji pracy i kierownictwa w zakładach oraz rolą organizacji politycznych i społecznych. Zainteresujemy ich również działalnością kół zakładowych PTTK oraz historią zwiedzanych zakładów. Wiele zakładów pracy powstało w Polsce Ludowej; zwiedzanie ich stanowi istotny przyczynek do zapoznania się z osiągnięciami 40-lecia PRL.