Kierownicy działów tematycznych

Redaktorzy kolumn odpowiadają za informacje z określonej dziedziny i pozyskują materiały do powierzonych kolumn. Do ich obowiązków należy aktywny udział w życiu redakcyjnym, projektowanie „swoich” kolumn w bieżących numerach pisma. Dbają także o różnorodność treściową i formalną prowadzonych kolumn, troszczą się o dobór zdjęć, rysunków, ich estetyczne rozmieszczenie. Kierowników działów musi być tylu, ile jest kolumn tematycznych w gazetce. Grupę redaktorów mogą stanowić uczniowie z różnych klas, specjalizujący się w poszczególnych formach dziennikarskich wypowiedzi. Adiustatorami są uczniowie czuwający nad poprawnością tekstów pod względem merytorycznym, kompozycyjnym, stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym, interpunkcyjnym, redaktorami techniczno-graficznymi zaś uczniowie piszący na maszynie lub pismem technicznym, posiadający uzdolnienia malarsko-plastyczne lub należący do kółka fotograficznego; czuwają oni nad szatą graficzną gazetki. Do współpracowników gazetki zalicza się uczniów z różnych klas, którzy nie należą do zespołu redakcyjnego, ale nadsyłają swe opracowania.