Uczenie kultury turystycznej

Wśród celów stawianych przed obozami wędrownymi nie można pominąć uczenia ich uczestników kultury turystycznej. Kultura turystyczna jest elementem kultury osobistej. Są to umiejętności: organizowania wycieczek i obozów wędrownych, poruszania się i zachowania w terenie, posługiwania się ekwipunkiem turystycznym, doznawania przeżyć turystycznych, ochrony naturalnego środowiska człowieka, współżycia z ludźmi. Problem kultury w turystyce nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ często obserwuje się jej brak. Dowodzi tego m.in. spożywanie w warunkach turystycznych alkoholu, nieposzanowanie ochrony przyrody, śmiecenie, hałas.
Jednym z zasadniczych celów obozów wędrownych jest kształtowanie wartościowych postaw. Dokonuje się to w miarę przekonywania o słuszności przyjętej koncepcji i podejmowanych zadań, które zmierzają do zapewnienia czynnego wypoczynku i stworzenia warunków dostrzegania, prócz krajobrazu, także życia ludzi, ich osiągnięć, inicjatyw, zainteresowań; obserwowania poczynań, które integrują ludzi, pozwalają im decydować i ponosić za nie społeczną odpowiedzialność, realizować cele i zadania służące społeczeństwu.