Uczestnicy obozów wędrownych

Na całokształt czynności związanych z organizacją obozów wędrownych składa się ich przygotowywanie, przeprowadzanie i bilansowanie wyników. Pierwszoplanowym zadaniem kierowników obozów wędrownych jest dobór uczestników. Zwracamy uwagę, czy kandydaci posiadają dobry stan zdrowia, potwierdzony przez lekarzy poinformowanych o stopniu trudności wędrówek w karcie kwalifikacyjnej uczestnika. Uwzględniamy też sprawność organizmu do pokonywania trasy bez zmęczenia i dolegliwości, kwalifikacje turystyczne, tzn. znajomość zasad techniki i higieny marszu (zwłaszcza w górach) oraz wypoczynku i żywienia, odpowiedni ubiór, właściwą postawę, wyrażającą się zainteresowaniem krajoznawstwem i turystyką, chęcią podejmowania zadań w czasie obozów, umiejętnością współżycia w grupie i dostosowaniem się do różnych okoliczności i warunków na trasie, wiek predysponujący do pokonywania trudności.
Przed zbyt pochopnym podejmowaniem decyzji o udziale w trudnych imprezach krajoznawczo-turystycznych, do jakich należą obozy wędrowne, chronią młodzież Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 31 XII 1975 r. w sprawie organizacji i koordynacji wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży (Dz. Urz. MOiW 1976, nr 1, poz. 2) i Zarządzenie Ministra Oświaty i Wychowania z 12 V 1983 r. w sprawie szkolnego ruchu krajoznawczo-turystycznego.