Brak towarzystwa

Bariera braku towarzystwa zaznacza się istotniej w deklaracjach kobiet – 15% niż mężczyzn – 12%. Wśród kobiet daje się zaobserwować wyraźny spadek znaczenia tej bariery wraz z wiekiem badanych. Zróżnicowania frakcji wykryto jedynie wśród najmłodszej grupy pań – 26%, z tego najczęściej deklarują tę ! barierę młode kobiety z dużych miast – 36%, następnie ze wsi – 28% oraz I z miasteczek – 15%. W pozostałych grupach nie wykryto zróżnicowań. j Wśród mężczyzn najczęściej zgłaszają barierę braku towarzystwa do reali- i zacji aktywności rekreacyjno-ruchowej panowie z grupy II – 14%, następnie III – 10% oraz najrzadziej najmłodsi badani – 8%. W poszczególnych aglomeracjach nie wykryto zróżnicowań frakcji. Atrakcyjność innych rozrywek wol- noczasowych uznaje za barierę uczestnictwa najwięcej badanych w wieku najstarszym, a najmniej najmłodszych Polaków. Zróżnicowania wykryto jedynie w II grupie wiekowej mężczyzn – 12%. Najczęściej deklarują ją mieszkańcy miast do 100 tys. – 19%, następnie wsi – 11% oraz innych miast – 6%.
W pozostałych grupach kobiet i mężczyzn nie zaobserwowano istotnych zróżnicowań frakcji. Subiektywne poczucie starości tworzy barierę dla 12% Polaków. Oczywiście najistotniej zaznacza się ona wśród III (45-60 lat) grupy wiekowej pań – 29% i panów – 30%. Nie wykryto istotnych zróżnicowań frakcji ze względu na miejsce zamieszkania i płeć.