Analiza środowisk

Co ciekawe, motyw kontaktu z naturą zasadniczo nie różnicuje analizowanych środowisk. Pewnym wyjątkiem jest grupa najmłodszych badanych, gdzie występują zróżnicowania frakcji wśród mieszkańców wsi – tu jest to grupa najliczniej reprezentowana – 28%, motyw kontaktu z przyrodą deklaruje nieco mniej młodych badanych z miast do 100 tys. – 19% i najmniej z dużych miast – 12%.
Racjonalny i użytkowy motyw regulacji ciężaru ciała deklaruje 22% badanych Polaków. O ile poprzednie dwa motywy nie różnicowały badanych, o tyle regulowanie ciężaru ciała za pomocą aktywności ruchowej nie różnicuje jedynie pań z grupy II (25-44 lata). W pozostałych analizowanych grupach występują znaczne zróżnicowania frakcji. I tak ten motyw uczestnictwa podaje zdecydowanie więcej Polek – 30% niż Polaków – 14%. Wśród kobiet najczęściej wymieniany jest w grupie najmłodszych badanych 37%, z tego największą grupę stanowią mieszkanki dużych miast – 48%, nieco mniej liczna grupa to mieszkanki miast do 100 tys. – 47% oraz wsi – 25%. 28% pań z II grupy wiekowej deklaruje motyw regulacji masy ciała za pomocą aktywności ruchowej. I najmniej, bo 26% pań z grupy III (45-60), podaje jako istotny motyw regulacji masy ciała. W tej grupie najczęściej wymieniają go panie z dużych miast – 36%, następnie z miasteczek – 31% oraz wsi – 13%.