Przed replik pl nowe oblicze greya online

Realizacja przedstawionych w artykule walorów krajoznawstwa i turystyki jest ściśle uzależniona od charakteru, treści i metodyki przygotowania dzieci i młodzieży do wycieczek. Obejmuje ono przede wszystkim \yybór tras, ma on bowiem olbrzymie znaczenie w realizacji omówionych uprzednio funkcji krajoznawstwa i turystyki. Najbardziej pożądany jest wybór tras związanych z zainteresowaniami poznawczymi uczestników. Trasy akceptowane stanowią treść marzeń, mają specjalny urok, wyzwalają uczestników wycieczek z intelektualnych i emocjonalnych stereotypów, które utrudniają bycie sobą. Ważnym elementem przygotowania wychowanków do racjonalnego udziału w wycieczkach jest dostarczenie im wiedzy i umiejętności czynnego wypoczynku, .zgodnego z programami wycieczek i potrzebami uczestników. Wiąże się, to z koniecznością włączenia ich do współdziałania między sobą i z organizatorami wycieczek; uczy ono koleżeństwa, przyjaźni i grupowej solidarności.