Zarazić rekreacją

W niniejszym artykule wykorzystano metodę badań dokumentu (Pilch 1995). Zastosowane badanie dokumentu jest jedną z technik służących do gromadzenia wstępnych opisowych, a także ilościowych informacji o określonym zjawisku. W wyniku badań dokumentu przedstawiony zostanie sposób na wdrażanie nawyków związanych z uprawianiem turystyki przez uczniów ze Szkoły Podstawowej w Polanowie. Polanów to miejscowość leżąca we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego, na Pojezierzu Bytomskim, w powiecie koszalińskim. Uczy się w niej ponad 400 uczniów klas I-VI (rok szkolny 2003/2004). Szkoła prowadzi zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, plastyczne, turystyczno- krajoznawcze, ekologiczne, teatralne, informatyczne, językowe i sportowe.
Wykorzystano również w niniejszym opracowaniu wyniki badań pilotażowych dotyczących liczby wycieczek organizowanych w 2004 roku w Szkole Podstawowej nr 36 w Bydgoszczy w klasach I-VI przy współudziale nauczycieli z tej szkoły. Szkoła ta prowadzi również działalność turystyczną realizowaną w kołach zainteresowań (Koło Przyrodnicze i Koło Turystyczne). Analizowano wpisy w dziennikach lekcyjnych 19 klas i kół turystycznych istniejących na terenie szkoły dotyczące wycieczek w roku szkolnym 2003/2004. Zapisy do dzienników są czynnością obligatoryjną dla wszystkich nauczycieli, dokonywaną po ukończonych lekcjach. Ponieważ w środowisku nauczycieli panuje pogląd o zaniechaniu wycieczek szkolnych, przeprowadzono badania pilotażowe mające zweryfikować tę opinię. Podstawy programowe współczesnej szkoły polskiej nie przewidują bowiem obowiązku realizacji i organizowania wycieczek szkolnych.