Będziemy się stosować do podanego niżej regulaminu:

  1. Każdy uczestnik obozu jest karny, odpowiada za właściwe wykonanie powierzonych sobie zadań, jest życzliwy, uczynny i uśmiechnięty.
  2. Czoło grupy stanowią: prowadzący, kierownik obozu,’kwatermistrz.
  3. Grupę zamyka dyżurny oraz zastępca kierownika.
  4. Grupa wędruje rzędem w luźnym szyku, nie wolno jednak oddalać się od grupy bez zezwolenia kierownika. Nigdy nié opuszcza grupy 1 uczestnik; towarzyszy mu osoba wyznaczona przez kierownika. Powrót do grupy należy natychmiast zgłosić.
  5. Tempo marszu nadaje kierownictwo grupy.
  6. Czas i miejsce odpoczynków wyznacza kierownik obozu.
  7. W razie konieczności nagłego zatrzymania się w czasie wędrówki należy zawiadomić o tym prowadzącego grupę (przez powtarzanie ustalonego hasła).
  8. Wszelkie niedyspozycje należy natychmiast zgłaszać kierownikowi obozu i sanitariuszowi.
  9. Mycie i kąpiel dozwolone są wyłącznie w miejscach i w czasie wyznaczonym przez kierownika i pod jego nadzorem. Uczestnicy bezwzględnie podporządkowują się poleceniom kierowni
  10. ka, natychmiast reagują na umówione sygnały: „koniec kąpieli”, „wszyscy na brzeg” itd.