Podsumowanie

W strukturze czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej z regionu południowego Podlasia dominują spotkania towarzyskie oraz formy o charakterze rozrywkowym, nie ustępuje im jedynie jazda rowerem, która cieszy się bardzo dużym powodzeniem u badanych. Niestety, na odległym miejscu znalazły się wycieczki krajoznawcze, które właściwie organizowane stanowią bogatą ofertę aksjologiczną.
Największy odsetek badanych w omawianym regionie preferuje turystykę kolarską, turystykę autokarową oraz pieszą turystykę górską, dużym powodzeniem cieszą się szczególnie popularne w szkołach biwaki. Najmniejszą chęć uczestnictwa wykazały dzieci i młodzież w turystyce pieszej nizinnej oraz w takich imprezach turystycznych jak obozy wędrowne i białe szkoły. W okresie wakacyjnym zdecydowana większość respondentów z południowej części Podlasia deklaruje chęć uczestnictwa w różnych rodzajach obozów. Najczęściej wymieniane są obozy sportowe oraz obozy przetrwania. Zainteresowania dzieci i młodzieży z południowego Podlasia podczas ferii zimowych zdecydowanie skoncentrowane są na zimowiskach, duży odsetek badanych deklaruje jednak chęć pozostania w tym okresie w domu rodzinnym. Na wszystkich szczeblach samorządowych należałoby podjąć starania w celu pozyskania środków finansowych, by urzeczywistnić marzenia wielu badanych dotyczące uczestnictwa w wybranych formach turystyki. Należy zwrócić większą uwagę na różnorodność aktywnych form turystyki proponowanych w programach dydaktyczno-wychowawczych szkół w regionie południowego Podlasia, do organizacji których nie potrzeba dużych nakładów finansowych.