Wzgląd na zamieszkanie

Przy czym w analizowanych grupach nie wykryto istotnych zróżnicowań ze względu na miejsce zamieszkania. Podobnie nie wykryto ich w II grupie wiekowej. Zróżnicowania frakcji zaznaczyły się w najmłodszej grupie pań. Najczęściej to młode mieszkanki dużych miast uznają, że nie są typem sportowym – 34%, następnie mieszkanki wsi – 27% i miast do 100 tys. mieszkańców – 13%. Wśród mężczyzn nie wykryto zróżnicowań frakcji ze względu na miejsce zamieszkania, nie ma ono istotnego znaczenia w odczuwaniu bariery predyspozycji sportowych. Drugą z barier jest brak czasu wolnego. 30% Polaków deklaruje, że nie ma czasu na rekreacyjną aktywność ruchową. Istotnie więcej kobiet (34%) uznaje brak czasu za barierę komplikującą uczestnictwo. Mężczyźni stanowią tu grupę 27%. Bariera czasu wolnego różnicuje istotnie najmłodszą badaną populację, i tak najczęściej występuje wśród młodych mieszkańców wsi – 49%, następnie dużych miast – 42% oraz miast do 100 tys. mieszkańców – 32%. Tendencja ze względu na wiek jest malejąca, czyli najczęściej deklarują tę barierę młodzi Polacy: 47% K i 37% M, następnie badani z grupy II: 32% K i 25% M oraz 26% K i 23% M z grupy wiekowej III. Istotne zróżnicowania ze względu na miejsce zamieszkania wykryto wśród najmłodszych mężczyzn. Najczęściej brak czasu deklarują mieszkańcy wsi – 49%, dalej dużych miast – 29% oraz miasteczek – 26%.