Przygotowanie sesji

Z reguły powierza się grupie osób, które opracowują, indywidualnie lub zespołowo, krótkie referaty, doniesienia lub komunikaty wraz z serwisem audiowizualnym. Każda Sesja popularnonaukowa ma charakter zadania, które SKKT realizuje dla siebie i innych. Fakt ten wpływa nie tylko na jej treść. Rzutuje także na sposób przygotowania sesji i technikę jej przeprowadzenia. W całokształcie spraw związanych z organizacją sesji wyróżnia się trzy ściśle dopełniające się etapy: okres przygotowawczy, praca w komisji i zespołach roboczych, sesja plenarna. W okresie przygotowawczym ustala się myśl przewodnią i temat sesji, powołuje komisję oraz zespoły robocze, którym przydziela się konkretne zadania. Ponadto nawiązuje się kontakty ze specjalistami i ekspertami spośród grona nauczycielskiego i spoza niego. Praca w komisji i zespołach roboczych to najważniejszy etap w organizacji sesji. Poszczególne zespoły robocze przeprowadzają w tym okresie poszukiwania badawcze, eksperymenty, gromadzą i opracowują materiały, przygotowują referaty, doniesienia i komunikaty. Nad całością prac czuwa komisja z opiekunem SKKT na czele. Jeżeli okaże się to konieczne, zapewnia ona zespołom roboczym niezbędnych konsultantów do rozstrzygania dyskusyjnych kwestii merytorycznych. W tym samym czasie pracuje również zespół, którego zadaniem jest przygotowanie wystroju sesji i towarzyszących jej imprez (np. wystawy i publikacji).