Inne czynności

Poza marszrutą i preliminarzem dochodów i wydatków, sprzętem obozu i ekwipunkiem jego uczestników, przygotowanie do wakacyjnych wędrówek obejmuje: określenie kodeksu praw i obowiązków uczestników, zarezerwowanie przedziałów w pociągach, zapoznanie z warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi na wakacjach,, nauczenie uczestników piosenek o tematyce turystycznej, wysłanie pism do zakładów, które zamierza się odwiedzić, korespondencję z osobami, z którymi planowane jest spotkanie. Dbajmy o wszystkie te sprawy. Od wyników przygotowań zależy przede wszystkim sukces podróży i moment końcowy wycieczek. Czynnikiem w spół warunkującym wychowawczą skuteczność obozów wędrownych jest dobra organizacja pracy związanej z ich przygotowaniem. Integralnymi jej składnikami są: porządek, dyscyplina, odpowiedzialność i współdziałanie wszystkich uczestników między sobą i z kierownictwem obozów. Do tych celów zespoły kandydatów na obozy zostają podzielone, zgodnie z indywidualnymi zainteresowaniami, na sekcje: redakcyjne, administracyjne i kulturalno-rozrywkowe. W ramach sekcji następuje precyzyjne planowanie czynności ich członków, prawidłowy podział ról i zadań w grupach. Jest to niezbędne, aby wykorzystać wszystkie możliwości, jakie stwarzają uczestnikom wędrówek trasy obozów.